Regulamin§ 1. Postanowienia wstępne
1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie dostępnym pod adresem officepro.pl prowadzonym przez Premium Elektro Sp. z o.o., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000826596, wykonywaną w Bielsku-Białej (43-300), przy ul. Juliusza Słowackiego 7/1, NIP: 5472217005, REGON: 385478660.


2. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym oraz składania reklamacji, za pomocą następujących danych teleadresowych:

adres korespondencyjny: Premium Elektro Sp. z o.o., ul. Hażlaska 66, 43-400 Cieszyn
adres poczty elektronicznej: biuro@officepro.pl
telefon: +48 508 142 221


3. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:

a) Sprzedający – Premium Elektro Sp. z o.o.

b) Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedającym za pośrednictwem Serwisu umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c) Konsument– Klient (osoba fizyczna), który zawiera z przedsiębiorcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową umowę,

d) Konto– usługa świadczona przez Sprzedającego drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu utworzenia i prowadzeniu konta w Serwisie ułatwiającego zawieranie umów sprzedaży towaru,

e) Newsletter– usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na cyklicznym przesyłaniu na podany przez Klienta informacji, w szczególności odnoszących się do oferty handlowej Sprzedającego,

f) Regulamin– niniejszy regulamin,

g) Serwis– strona internetowa dostępna pod adresem www.officepro.pl

h) Towar– przedmiot umowy sprzedaży zawartej przez Klienta ze Sprzedającym.

i) Dostawa - czynność doręczenia faktycznego zamówionego towaru poprzez odpowiednią firmę kurierską będącą osobną usługą.

j) Dni robocze oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

k) Umowa Sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość na zasadach określonych w niniejszym regulaminie pomiędzy klientem a sprzedawcą.

l) Moment zawarcia umowy- chwila potwierdzenia przez sprzedającego warunków oferty określonych w zamówieniu złożonego przez klienta.

m) Towar - oznacza produkt przedstawiony przez sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego mogący być przedmiotem zawarcia umowy sprzedaży.


4. Sprzedający stosuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem:

a) formularze zawarte w serwisie,

b) poczta elektroniczna,

c) kontakt telefoniczny,

d) korespondencja pocztowa.5. Informacje o towarach podane w Serwisie, a szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


§ 2. Postanowienia ogólne i korzystanie z serwisu1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera lub innego podobnego urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarkę internetową obsługującą protokół https oraz javascript.

2. W celu złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie przez klienta aktywnego numeru telefonu oraz elektronicznej skrzynki pocztowej ws. email.

3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem Konta lub bez rejestracji Konta, poprzez podanie danych koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży.

4. Do rejestracji Konta konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych Klienta.

5. Warunkiem rejestracji Konta jest zaakceptowanie Regulaminu.

6. Konto umożliwia zapamiętanie danych do wysyłki oraz historii zamówień, otrzymywanie rabatów, opiniowanie produktów oraz prowadzenie szczegółowych statystyk swoich działań w Serwisie.

7. Klient może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia Konta poprzez dokonanie odpowiedniej dyspozycji w ustawieniach Konta.

8. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Klientowi zabrania się:

a) dostarczania treści o charakterze bezprawnym,

b) korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Klientów,

c) korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty a w szczególności działalności klienta, która naruszałaby interes sprzedawcy.


9. Sprzedający może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Klienta, który w procesie rejestracji konta lub składania zamówienia bez rejestracji celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.

10. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

11. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta, o ile informacje te nie wynikają już z okoliczności, w sposób jasny i zrozumiały o:

a) głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

b) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, i numerze, pod którym został zarejestrowany, adresie, pod którym prowadzi przedsiębiorstwo, i numerze telefonu przedsiębiorstwa;

c) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a także wszystkich kosztów, które konsument jest zobowiązany ponieść;

d) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

e) przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia;

f) treści usług posprzedażnych i gwarancji;

g) czasie trwania umowy lub - gdy umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu - o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy;

h) funkcjonalności treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony;

i) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.


§ 3. Zamówienia1. Ceny wszystkich produktów prezentowanych w Serwisie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki, chyba że treść opisu produktu stanowi inaczej.

2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia

4. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy sprzedającego, Klient powinien dokonać płatności w terminie 4 dni. Po upływie terminu powyższego, Sprzedający może anulować zamówienie.

5. W przypadku wyboru odbioru osobistego, Klient powinien odebrać towar w terminie 4 dni. Po upływie terminu powyższego, Sprzedający może anulować zamówienie, chyba że Klient dokonał przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego, zapłaty przez system PayU lub też wybrał płatność ratalną.

6. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby towary w Serwisie pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

7. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

8. Dostawa towaru możliwa jest na następujące sposoby:

a) poprzez odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego

b) poprzez przesyłkę kurierską.

c) poprzez transport sprzedawcy ( tylko w określonych częściach województwa śląskiego )


9. Dostawa ograniczona jest do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży zgodnie z art 71 kodeksu cywilnego.

11. W trakcie składania zamówienia lub po jego zakończeniu klient ma możliwość dokupienia dodatkowej gwarancji. Informacje dostępne są u pracowników infolinii.

12. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

13. Sprzedający oferuje następujące formy płatności:

a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,

b) w gotówce (przy dostawie za pobraniem oraz przy odbiorze osobistym)


14. Jeżeli łączna wartość Towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., (Dz.U. Nr 54, poz. 535), tj. z dnia 29 lipca 2011 r., (Dz. U. Nr 177, poz. 1054) tj.:

a) 28a ex 26.20.11.0 Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne - wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy;

b) 28b ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony;

c) 28c ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów; w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej wymienione Towary przekracza kwotę 20 000 zł netto, wówczas nabycie powyższych Towarów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem następuje na odrębnie, pisemnie ustalonych zasadach, w szczególności z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i wynikającej z nich zasady odwrotnego obciążenia VAT, o ile ma ona zastosowanie wobec Klienta składającego zamówienie.


15. Klient może za pośrednictwem sklepu internetowego zamawiać towar 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Zamówienia zamówione poza przyjętymi godzinami pracy sklepu będą przekazane do realizacji niezwłocznie i zostaną potwierdzone droga elektroniczną.

16. Złożenie zamówienia przez klienta za pośrednictwem sklepu internetowego następuje poprzez dodawanie wybranych produktów do „ koszyka” a następnie po skompletowaniu i wybraniu sposobu płatności i dostawy do klienta zatwierdzeniu zamówienia. Każdorazowo klient jest informowany o całkowitych kosztach zawieranej umowy sprzedaży wraz z kosztami dostawy w sposób jasny i czytelny.

17. Klient jest również informowany o ilości zamawianych sztuk.§ 4. Prywatność1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klienta.

2. Sprzedający gromadzi następujące dane osobowe Klienta:
a) Imię
b) Nazwisko
c) Nazwa firmy
d) Adres
e) Numer Telefonu


3. W celu ochrony danych osobowych Klienta, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży oraz umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.

6. Dane osobowe Klienta podane podczas zawierania umowy sprzedaży lub zakładania Konta są przetwarzane na podstawie art. 6 odst. 1 GDPR ( RODO ) od 25.05.2018

7. Dane osobowe Klienta nie są udostępniane podmiotom trzecim.

8. Sprzedający, wyłącznie w celu realizacji umowy, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim (w szczególności: dostawcom usług pocztowych, firmom kurierskim, dostawcom usług hostingowych).

9. Newsletter mogący zawierać informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) może być wysyłany do Klienta na podstawie jego odrębnej zgody. Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana.

10. Klient może również wyrazić opcjonalną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wysłania przez Sprzedającego na adres e-mail wskazany w zamówieniu: ankiety oceny procesu składania zamówienia, ankiety oceny realizacji zamówienia oraz ankiety oceny produktu oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących.


§ 5. Rękojmia i gwarancja1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Kupującemu rzeczy bez wad.

2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną.

3. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową, w szczególności, gdy towar:

a) nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedający przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.


4. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej ma możliwość alternatywnego skorzystania z następujących uprawnień:
a) złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy
b) żądania naprawy towaru lub wymiany na wolny od wad

5. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny nie przysługuje, jeżeli Sprzedający niezwłocznie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar lub dokona usunięcia wady. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli towar był uprzednio wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego.

6. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem lat dwóch od chwili wydania towaru Klientowi.

7. Sprzedający nie jest producentem towarów. Jeżeli towar objęty jest gwarancją Producenta lub Importera, ponoszą oni odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

8. Jeżeli towar objęty jest gwarancją Sprzedającego, stosuje się postanowienia § 6 Regulaminu z uwzględnieniem odrębności zaznaczonych na karcie gwarancyjnej.

9. Realizacja roszczeń gwarancyjnych nie wyklucza roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne.§ 6. Reklamacja towaru
1. Reklamacje towaru z tytułu niezgodności towaru z umową należy zgłaszać w następujący sposób:
a) listownie lub osobiście pod adresem: Premium Elektro Sp. z o.o., Hażlaska 66, 43-400 Cieszyn
b) pod adresem poczty elektronicznej: biuro@officepro.pl

2. W przypadku stwierdzenia bezpośrednio po odebraniu przesyłki, w obecności kuriera jakichkolwiek uszkodzeń towaru mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem biuro@officepro.pl (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 5 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej dostarczającej towar.

3. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), powinny być stwierdzone przez Klienta w obecności kuriera. Zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem biuro(at)officepro.pl (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy.

4. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego, powinny być stwierdzone bezpośrednio po dostawie, w obecności kuriera. Zaleca się je zgłosić w ciągu 3 dni od daty odebrania przesyłki w najbliższym oddziale firmy kurierskiej dostarczającej towar w celu sporządzenia przez nią protokołu szkody, a także zgłosić do Sprzedającego w ciągu 24 godzin od odebrania towaru.

5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

6. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności towaru z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.

7. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego. Koszty dostarczenia towaru ponosi Sprzedający. Zaleca się aby dostarczenie towaru zostało poprzedzone poinformowaniem Sprzedającego o reklamacji.

8. Po rozpatrzeniu zgłoszenia, o którym mowa powyżej, otrzymuję wiadomość e-mail zawierający dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego RMA.

9. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA.

10. Wygenerowany przez system numer zgłoszenia serwisowego RMA ważny jest tylko przez 7 dni od daty jego przydzielenia. Wysyłka towaru reklamacyjnego po upływie wskazanego terminu może spowodować utrudnienia i opóźnić rozpatrzenie sprawy reklamacyjnej.

11. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.

12. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje na koszt sprzedawcy, w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

13. Reklamowany towar należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu postępowania reklamacyjnego Jeżeli towar nie zostanie odebrany w tym. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania.§ 7. Reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Sprzedający zobowiązuję do zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu, zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą techniczną.

2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu, zaś Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.

3. Klient może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu w następujący sposób:

a) listownie lub osobiście pod adresem:

Premium Elektro Sp. z o.o.

ul. Hażlaska 66, 43-400 Cieszyn

b) pod adresem poczty elektronicznej: biuro@officepro.pl


4. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj usterki.

5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.§ 8. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

4. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej przesyłając je na adres Sprzedającego. Klient może posłużyć się następującym wzorem.

5. W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.

6. Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności (w tym również koszt wysyłki do Klienta) za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał konsument.

7. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi nadwyżki kosztów dostarczenia wynikającej z wybrania sposobu innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego

8. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, zaś do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem.

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Sprzedającemu.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące rezultatem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

11. Wzór formularza odstąpnienia od umowy:…........…...........................… ............................... (miejscowość, data)

(imię i nazwisko)

…...................................

(adres)Premium Elektro Sp. z.o.o
43-400 Cieszyn, Hażlaska 66
REGON: 385478660,

NIP: 5472217005, KRS: 0000826596


Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwaOświadczam, że zgodnie z Ustawaz dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.)*1

odstępuję od umowy…………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ............................................... w ..........................................................................Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) przekazem pocztowym na adres.......................................................................................... …..

lub na konto nr ...........................................................................................................................podpis Konsumenta*1 Art. 2. 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od zawarcia umowy. W przypadku rezygnacji z umowy sprzedawca ponosi koszt dostawy w obie strony.2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

3. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.§ 9. Własność intelektualna

1. Zawartość Serwisu stanowi przedmiot praw wyłącznych Sprzedającego i podlega ochronie prawnej.

2. Korzystanie z zawartości Serwisu przez Klienta możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego.

3. Wszystkie prezentowane w Serwisie towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.§ 10. Rozstrzyganie sporów

1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:
a) według miejsca zamieszkania pozwanego,
b) według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem, 3. według miejsca wykonania umowy.

2. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedającym, Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:
a) z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową
b) ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

3. Klient będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mailporady@dlakonsumentow.pl.§ 11. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności:

a) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
b) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121), 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

2. Sprzedający ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.

3. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Klientów posiadających Konto drogą poczty elektronicznej.

4. Jeżeli Klient posiadający konto nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego w przewidzianym wyżej terminie.§ 12. Wyłączenie stosowania niektórych postanowień regulaminu w stosunku do osób niebędących konsumentami

1. Do Klienta niebędącego Konsumentem nie mają zastosowania postanowienia regulaminu odnoszące się do uprawnień, które przepisy prawa przyznają wyłącznie konsumentom, a w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

2. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu powstałe między Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.